Dịch Vụ Hỗ Trợ

Vui lòng liên hệ với tổng đài hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết:

+848 3820 5845. Số nội bộ 21, 27 hoặc 12
Thứ 2 đến Thứ 6. Từ 9:00AM đến 6:00PM
estore@thebodyshop.com.vn