Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
| The Body Shop®

NATURA &CO

Natura &Co đại diện cho ba công ty tiên phong trong nhóm Natura, với mục đích chung và cam kết chung sẽ hoạt động kinh doanh có đạo đức và bền vững

Chúng tôi tin rằng phái đẹp (vẻ đẹp) có thể là lực lượng vì những điều tốt đẹp.

Rằng đây có thể là một lực lượng cho mọi người, một lực lượng để thay đổi.

Bản năng của chúng ta là quan tâm.

Chúng tôi cam kết tạo ra sự khác biệt cho hành tinh và con người.

Bằng cách tìm nguồn cung cấp bền vững các nguyên liệu sản phẩm,

Thúc đẩy thương mại công bằng với các nhà cung cấp của chúng tôi,

Luôn luôn chống lại thử nghiệm trên động vật,

Và chiến thắng với vẻ đẹp và đạo đức

Chúng tôi chia sẻ một mục đích chung để trở thành một lực lượng tốt.


NATURA &CO