Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
| The Body Shop®

TUYÊN BỐ NÔ LỆ HIỆN ĐẠI


2018

Tuyên bố nô lệ hiện đại năm 2018 của chúng tôi liệt kê ra những hành động chúng tôi đã thực hiện suốt 2018 để ngăn chặn và giải quyết tất cả các hình thức nô lệ hiện đại trong các hoạt động và chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. Đồng thời xem xét lại các hoạt động, mục tiêu và thành tích mà chúng tôi đã nêu ra trong Tuyên bố nô lệ hiện đại năm 2017.

ĐỌC TUYÊN BỐ NĂM 2018
TUYÊN BỐ NÔ LỆ HIỆN ĐẠI

2017

TUYÊN BỐ NÔ LỆ HIỆN ĐẠI

Tuyên bố nô lệ hiện đại năm 2018 của chúng tôi liệt kê ra những hành động chúng tôi đã thực hiện suốt 2017 để ngăn chặn và giải quyết tất cả các hình thức nô lệ hiện đại trong các hoạt động và chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. Đồng thời xem xét lại các hoạt động, mục tiêu và thành tích mà chúng tôi đã nêu ra trong Tuyên bố nô lệ hiện đại năm 2016.

ĐỌC TUYÊN BỐ NĂM 2017

2016

Chúng tôi đã phát triển Tuyên bố nô lệ hiện đại của mình để tuân thủ Đạo luật nô lệ hiện đại của Anh năm 2015. Chúng tôi cam kết chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại và làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để đảm bảo rằng nơi làm việc của chúng tôi và những nhà cung cấp chính của chúng tôi không bị nô lệ, khai thác và phân biệt đối xử.

ĐỌC TUYÊN BỐ NĂM 2016
TUYÊN BỐ NÔ LỆ HIỆN ĐẠI