Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

TUYÊN BỐ VỀ NÔ LỆ THỜI HIỆN ĐẠI

2016/17

 

 

The Body Shop International đã phát triển nên tuyến bố này để tuân theo Đạo Luật Nô Lệ Thời Hiện Đại của Anh Quốc năm 2015. Tuyên bố phác thảo cam kết của chúng tôi về việc ngăn chặn nạn nô lệ hiện đại khắp công ty và cả chuỗi cung ứng. Nó cho thấy mong muốn mãnh liệt của chúng tôi trong việc chấm dứt nạn nô lệ hiện đại và đảm bảo nơi làm việc, cũng như những nhà cung cấp chính của chúng tôi không có tình trạng nô lệ hiện đại, bóc lột và phân biệt đối xử.

 

 

Để làm được điều đó, chúng tôi đã phát triển nên chương trình cùng nhiều bên liên quan, xác định các vấn đề liên quan đến nô lệ hiện đại trong công ty và chuỗi cung ứng của chúng tôi, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng người lao động, dẫn đến nạn nô lệ hiện đại như nghèo đói và những mô hình kinh doanh không bảo vệ và cải thiện quyền con người và lao động.

KHÁM PHÁ THÊM THÔNG TIN TẠI ĐÂY

TẢI BẢN TUYÊN BỐ