Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

Copyright

The Body Shop

The Body Shop International Limited. Bản quyền đã được bảo hộ. Ngăn cấm sao chép ngoại trừ thông báo về bản quyền sau đây và một số quyền sao chép giới hạn.
Nội dung những trang web thuộc sở hữu © The Body Shop International Limited, trừ khi có quy định khác, hoặc trong một số trường hợp là của Rampai Niaga Sdn Bhd. Việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm, ngoại trừ những điều khoản sau:

Giấy phép Sao chép cho Mục đích Cá nhân
Bạn có thể sao chép trang web cho các hành động ngẫu nhiên trong quá trình xem, và bạn có thể in ấn nội dung web ở mức độ hợp lý cho các mục đích cá nhân.

Giấy phép Sao chép cho Mục đích Giới hạn
Bạn có thể sao chép tài liệu cho các bên thứ ba riêng biệt chỉ dùng làm thông tin cá nhân, chỉ khi các điều kiện sau được đáp ứng:
Bạn cần ghi rõ nguồn tài liệu là từ website The Body Shop. Bạn cần bao gồm nguồn tài liệu kèm với URL trên cùng của website The Body Shop (https://thebodyshop.com.vn) trong bản sao chép của tài liệu; và
Bạn thông báo cho bên thứ ba rằng các điều kiện này áp dụng cho họ và họ cần tuân thủ theo.
Giấy phép Sao chép này không cho phép kết hợp tài liệu hoặc bất cứ phần nào trong đây ở bất kỳ ấn phẩm/tác phẩm khác, dù dưới dạng bản cứng, bản điện tử hay bất cứ hình thức nào khác. Cụ thể (nhưng không giới hạn) không có phần nào từ trang web của website The Body Shop được dùng phân phối hoặc sao chép vì mục đích thương mại.
Không có phần nào của website The Body Shop được sao chép hoặc di chuyển hoặc lưu trữ ở bất kỳ website nào khác hoặc bất kỳ hình thức hệ thống thu hồi điện tử nào.