Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

BÁO CÁO GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Báo Cáo Giá Trị 2014/2015 của chúng tôi đánh dấu thời điểm quan trọng trong lịch sử của The Body Shop: sinh nhật lần thứ 40. Trong báo cáo này, chúng tôi dừng lại để nhìn về những thành quả ghi dấu trong lịch sử 40 năm vừa qua, và giới thiệu tầm nhìn của mình trong 40 năm tiếp theo với định hướng sẽ trở thành doanh nghiệp toàn cầu thật sự bền vững và nhân đạo nhất thế giới. Hành trình tiến đến mục tiêu đó bắt đầu với Cam kết Dựng Xây Không Vụ Lợi™ đã được giới thiệu và giải thích trong báo cáo, cùng với những mục tiêu đầy tham vọng của chúng tôi cho năm 2020.

Từ năm 2016 trở đi, mỗi năm chúng tôi sẽ đưa ra Báo Cáo Cam Kết báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu Dựng Xây Không Vụ Lợi™ và cung cấp thông tin chi tiết về từng bước chúng tôi thực hiện để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi sẽ công bố những cập nhật về tiến độ của mình mỗi năm, cả tốt và chưa tốt, và nói về một số thách thức chúng tôi đã đối mặt trên hành trình tiến đến mục tiêu của mình.